פעילויות הקבוצה

מחלקה מוסדית

הקבוצה מובילה פריצת דרך בכלכלה המוניציפאלית תוך חשיבה יצירתית אשר ליבת העשייה מתמקדת בשיפור החוויה המוניציפאלית  לתושב/מבקר תוך מיצוי כל הפתרונות התקציביים הקיימים העומדים במסגרת משרדי הממשלה ובכללם משרד הפנים, משרד הכלכלה, משרד האוצר, רמ”י ומשרד השיכון והבינוי כמו כן, מימון בנקאי/מוסדי.

כתיבת וליווי תוכניות פיננסיות לפרויקטים

למומחים שלנו ניסיון רב שנים בליווי חברות פרטיות וגופים ציבוריים בפרויקטים מגוונים.
צוות המחלקה מומחה בבניית מודלים פיננסים מורכבים וביצירת פתרונות מימון יצירתיים לפרויקטים שונים בתחומי הנדל”ן.
במסגרת בניית תוכנית המימון, מבוצע שימוש במודלים פיננסים מתקדמים.
במידת הצורך חברתנו מספקת ליווי בשיטות PFI/BOT/PPP ועוד, תוך מתן שירותי יעוץ כוללים ותשומת לב מיוחדת לצרכי הלקוח ומהות הפרויקט.
כלל השירותים של מחלקת Project Finance, מותאמים נקודתית לצרכים הייחודיים של כל לקוח וכל פרויקט. בין שירותי המחלקה:

 • ייעוץ פיננסי וליווי בגיוס הון וחוב (בנקים, מוסדיים) לפרויקטים.
 • ייעוץ פיננסי וליווי בהכנת מכרזים בשיתוף בין המגזר הציבורי והפרטי.
 • בדיקת התאמה של פרויקטים לביצוע ב-PPP.
 • בניית מודלים פיננסיים לפרויקטים.
 • בחינת היתכנות, כדאיות כלכלית ושיטות מימון לפרויקטים.
 • ניתוח וניהול סיכונים פיננסיים הכרוכים בפרויקטי תשתית מורכבים ביצוע בקרות מודל פיננסי עבור גופים מממנים בארץ ובחו”ל.
 • ליווי וייעוץ לגופים ציבוריים בבניית מכרזים ויעוץ בהליכים המכרזיים.
 • חוות דעת כלכליות ופיננסיות.
 • בדיקות נאותות DD.

הקמת חברת כלכלית עירונית

משרדנו בעל ניסיון עשיר בליווי רשויות בהקמת חברות כלכליות, הכולל הכרות עם כל הגורמים במשרד הפנים האחראים על הנושא.
אנו בטוחים כי נוכל לספק את השירות על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונכם.
כל חברה עירונית-כלכלית אמורה להיות בעלת אופי משימתי ויעדים ברורים כדוגמת: תחום הפיתוח העירוני, תחום יזמות התרבות, הספורט אבטחה ציבורית וכדו’. כאשר המטרה העיקרית של כל חברה הינה מקסום רווחיה והבטחת הרווחים לטווח ארוך.
חובה על החברה הכלכלית ליצור מנגנון שיוביל למקסום רווחים ולהבטחת הישרדותה ללא תלות בגורמי הרשות המקומית כגון ראש הרשות הגזבר או המהנדס. 

יתרונות החברה הכלכלית.

 • הבטחת רמת השירות, איכות והאמינות התשתיות ברשות .
 • הבטחת ניהול ההכנסות מהיטלי פיתוח לצורך השקעות בתשתיות בלבד (כיום משק כספים סגור).
 • לאפשר גיוס הון להשקעות בתשתיות ללא זליגת הסכום לנושאים אחרים ביישוב.
 • להביא לניהול עסקי, מקצועי ויעיל של התשתיות המקומות ברשויות המקומיות.
 • יעילות, עמידה בתקציב ועמידה בלוח הזמנים ועוד.

הכנה ובחינה כלכלית (תחשיבים) של חוקי עזר

מחובתה של הרשות המקומית לפעול לבחינה של חוקי העזר, לרבות בחינה של תוקף חוקי העזר, התחשיבים שעל בסיסם נקבעו התעריפים והנחות היסוד שעמדו בפני מקבלי ההחלטות ברשות המקומית בעת גיבוש החוק. רשות מקומית מתבקשת לבחון מעת לעת את ההנחות הללו ואת תקפות התחשיבים בחוקי העזר באופן שתואם את הסביבה הכלכלית, הצרכים המוניציפאליים, שינויים טכנולוגיים והיבטים נוספים בבחינת התועלת הציבורית של החוק ותכליתה.

בחינה זו מבוצעת ע”י ‘בועז גרופ’ על בסיס תכניות פיתוח עירוניות, עדכון בהיקף השתתפות הממשלה, שינויים דמוגרפיים ושינויים בפועל בהיקף ההוצאות ו/או ההכנסות ביחס לאומדן שהוגדר בתחשיב.

הניסיון מלמד כי חוקי העזר העירוניים בד”כ אינם אחידים והם שונים באופן מהותי הן בהגדרה, הן בצורת החיוב ובתעריפי ההשתתפות בעלי הנכסי מרשות אחת לשניה. ועל כן נדרש ביצוע מעמיק של כל הנ”ל ע”מ להגיע למיצוי החוק על כל הגדרותיו וחישוביו.

ניתוח כלל העלויות הכרוכות בהנחת והקמת תשתיות מסוגים שונים וקביעת תעריפים שבהשתתם הרשות המקומית תכסה את ההוצאות בגין התשתיות האמורות / תמחור תעריפים מחודש לאגרות והיטלים.

 • היטל סלילת כבישים/מדרכות
 • היטל תיעול וניקוז
 • חוק עזר לאיכות הסביבה.
 • היטל שצפ.
 • היטל מבני ציבור.
 • אגרת תעודת אישור.
 • אגרת אשפה עודפת.
 • היטל כלי אצירה
 • אגרת שילוט.
 • אגרת חניה.
 • היטל מים וביוב.
 • חוקי עזר שוניםפרטניים לקבוצות הומוגניות/באישור מיוחד.

מעבר לאמור ולשיטתנו, מבוצעת בחינה מקיפה של הרשות הרלוונטית בבחינת תמהיל חוקי עזר אשר מתאימים לה הן בבחינת מיצוי הכנסה מקסימאלית תוך התחשבות באופי היישוב, יכולת התפתחות, גישה ותרבות התושבים.

מיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה

עבודה מול משרדי ממשלה בנושאים ממוקדים-

המחלקה עוסקת במיצוי הכנסות ממשרדי הממשלה השונים תוך שאיפה שהרשות תמקסם את כל הכספים והתקציבים המגיעים לה.
התקציבים לרוב דינאמיים, ועל כן יש ליצור תחום התמחות בקריטריונים השונים לחישוביהם. כמו כן יש צורך בהתמחות בעבודה מול המשרדים השונים ובדיווחים, על מנת שהרשות לא תיפגע בהכנסתה.
בקבוצה ניסיון משמעותי בתחום מיצוי ההכנסות ממשרדי הממשלה השונים בהתמחויות שונות.

ליווי וייעוץ בוועדות גאוגרפיות-

ליווי תהליך קיים ו/או דרישה ממשרד הפנים  לפתיחת מנדטים לבחינת חלוקה שיוויונית בין רשויות גובלות.
לאחר בניית התוכנית, הכנת העירייה לדיוני הוועדה הגאוגרפית תוך הצגת נתונים וניתוחים כלכליים רלוונטיים, שיסייעו לה להשיג את התוצאה האופטימלית במסגרת הדיונים וההחלטות הסופיות
במסגרת העבודה, מתן ייעוץ כלכלי שבמסגרתו יבצעו ניתוחים כלכליים על הרשויות הגובלות באופן ספציפי והשוואתי. כל זאת במטרה להציג לוועדה הגאוגרפית היבטים שונים ומגוונים של הפערים ככל שישנם בין שתי הרשויות השכנות.
עבודת הייעוץ כוללת שימוש בתוכנות לניתוחים כלכליים, מחקר ואיסוף נתונים מרשת האינטרנט, פניות לגופים שונים לקבל מידע רלוונטי, הכנת מצגות הכוללות בתמצות את המידע הכלכלי שנאסף ואף הצגת המידע בוועדה הגאוגרפית.

מיצוי הכנסות ממשרד החינוך

מיצוי הכנסות בחינוך המחלקה עוסקת במיצוי הכנסות חינוך על מנת שהרשות תמקסם את כל הכספים והתקציבים המגיעים לה.
תקציב החינוך הוא תקציב דינאמי, ועל כן יש ליצור תחום התמחות בקריטריונים ודרכי הדיווח למשרד החינוך, על מנת שהרשות לא תיפגע בהכנסתה. מזה שנים רבות, צברה חברת טלדר יעוץ ובקרה בע”מ, ניסיון משמעותי בתחום מיצוי ההכנסות ממשרד החינוך והביאה לכך שעשרות רשויות מקומיות מיצו את ההכנסות המגיעות להן והגדילו את הכנסותיהן במאות אלפי שקלים תוך כדאי שמירה על אמיתות הדיווחים.

גיוס תמיכות לרשות באמצעות קולות קוראים-

משרדי הממשלה השונים מפרסמים באופן שוטף קולות קוראים למתן תמיכות לרשויות בתחומים שונים ומגוונים, משרדנו מציע את שירותיו הכוללים את כלל ההליך למציאת הגשת הקולות קוראים, החל מחשיפת הרשות לבחינת “קול קורא”, בדיקה מול הגורמים הרלוונטיים את צרכי הרשות, סיוע במילוי הטפסים והתנהלות מול אותם משרדי ממשלה אשר מספקים את התמיכות כאמור, על ידי צוות ייחודי הכולל רו”ח, עו”ד ויועץ פיננסי, אשר ערוכים ומיומנים להגשת התמיכות במהירות וביעילות הנדרשת, לצורך מקסום התמיכות שיתקבלו עבור הרשות.

מימון מסחרי לפרוייקטים ומחזור מלוות

תכנון אשראי בנקאי-

בניית תמהיל מימון כולל, בדגש על יציבות מתמשכת ומקורות נדרשים למקסום הרווח.
במהלך עסקים רגיל עולה מידי פעם בפעם הצורך של רשויות מקומיות בהלוואות לטווח ארוך (מלוות) בסכומים גבוהים מבנקים מסחריים.

לצורך בחינת פרוייקט ומימונו/מיחזור חוב קיים, יש להתחשב במצבן הכספי וביכולתן לפרוע את ההלוואות. לחברתינו יכולת ניתוח עסקות ותמחור ריבית בהתבסס על יכולת פירעון הרשות וניתוח נתוניה הפיננסיים.

 • גיוס אשראי מבנקים מסחרים לצרכי הרשות השונים. החל מתוכניות השקעה רחבות וכלה במימון תב”רים שוטפים.
 • הכנת תחשיב לכדאיות הכלכלית של מיחזור אשראי קיים בהתאם להנחיות משרד הפנים.
 • הכנת תוכנית מיחזור ו/או תוספת אשראי לאישור משרד הפנים (במקרים מסוימים גם לאישור משרד האוצר). נטילת הלוואות אחראית משמעותה שיפור מצבן הכספי של רשויות מקומיות לטווח ארוך תוך דרבון להתייעלות כספית.
 • ניהול משא ומתן עם הבנקים להפחתת עמלת הפרעון המוקדם של ההלוואות ושיעור הריבית בו יועמדו ההלוואות החדשות.
 • לווי הרשות בדיווח למשרד הפנים, בהתאם להנחיות, על מימוש ההיתר ולקיחת המלווה בתוך חודשיים מיום קבלתו.

הנפקת אג”ח מוניציפאלי-

הנפקת אג”ח מוניציפאלי כאמצעי לגיוס הון ע”י הרשויות המקומיות, הנהוגה בהצלחה במדינות רבות בעולם, הינה מהלך חדשני בשלטון המקומי בישראל. המגזר המוניציפאלי נזקק לאשראי למגוון שימושים שהמרכזיים שבהם, פיתוח תשתיות וכיסוי גרעונות.
מהותו של האג”ח הוא איגום של תזרימי הכנסות צפויות והפיכתם לני”ע הניתנים להנפקה.בשונה מגיוס הון באמצעות הלוואה, באג”ח קיימת הפרדה בין הנכסים הכלולים באג”ח מיתר הפעילות הכלכלית. לפיכך, הבטחונות והסיכונים אינם אל מול כלל הפעילות הכלכלית של הרשות המקומית, אלא רק לגבי הנכסים הכלולים בהנפקה.

הלווי שלנו כולל:

 • בדיקות מקדימות לבחינת היתכנות הנפקה – בחינת הפרמטרים הנדרשים תוך הגדרת הצורך ואופי האג”ח הנדרש.
 • פניה לממונה על המחוז במשרד הפנים וקבלת הסכמה עקרונית ליציאה לתהליך האיגוח וסוג האיגוח הספציפי. (אג”ח כללי, אג”ח ארנונה, אג”ח פרויקטאלי).
 • פניה לחברת דירוג וליווי וייצוג הרשות (בשיתוף נציג) תהליך דירוג הרשות על כל הפרמטרים הנמדדים.
 • קישור לכל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים (נאמן, משרד עו”ד, חתמים, ח.דירוג) תוך ביצוע תיאומים נדרשים ליצירת אופטימאליות תפעולית.
 • הקמת חברת בת SPC וביצוע שינויים תפעוליים נדרשים
 • העברת חומרים רלוונטיים לחתם לצורך המכרז

מודל מקצועי אשר משלב מגוון פרמטרים כמותיים ואיכותיים הרלוונטיים לבחינת היתכנות האיגוח ובאיזו עלות

סקרים

ניתוחים נתונים הנדסיים (תבע), סטטוטוריים דמוגרפיים וסובייקטיביזם בהתאם לדרישת הסקר, לצורך הכנת תחזיות בהתאם לסקר הנדרש:

 • סקרי נכסיםהסקר מבוצע בהתאם להנחיות משרד הפנים, המחייבות כל רשות מקומית לבצע סקר כזה, על מנת לדייק את החישוב לחיוב הארנונה. מטרת הסקר ליצור מצב של הלימה מרבית בין גודל הנכס לחיוב הארנונה.

 • סקרי עסקיםהסקר בא לברר את רצונותיהם וצורכיהם של תושבי העיר בנוגע לעסקים ושירותים שהם מבקשים לקבל קרוב לביתם. באמצעות הסקר, הרשות מאפשרת לבעלי העסקים/תושבים להשפיע על מפת העסקים העתידית של העיר הרצויה עבורם.
  ממצאי הסקר עשויים לסייע הן למקבלי ההחלטות ברשות המקומית במתן שירות מותאם לצרכי התושבים והן לבעלי העסקים והיזמים המבקשים להקים את עסקיהם ברשות המקומית.
  ממצאי הסקר מסייעים לזהות הזדמנויות וביקושים במטרה לתרום להצלחת העסקים בשטחי הרשות.
 • סקרי שילוטביצוע סקר שילוט מדי תקופה, מבטיח, כי הרשות המקומית תשמור על רמת עדכון גבוהה באשר למצבת השלטים, וברשותה יהיו תצלומי שלטים עדכניים בכל תקופת חיוב.
  כפועל יוצא מכך, הרשות תממש את מלוא פוטנציאל החיוב בגין אגרות שילוט, ויחד עם זאת שומרת על מעקב ובקרה ברמה גבוהה. עלות הסקר מתגמדת לעומת תועלותיו, הן הכספית והן הארגונית.

עבודה מול גופי ממשלה

עריכת והצגת מגוון תוכניות עסקיות אופרטיביות לביצוע לרשויות ולמשרדי הממשלה השונים. החל מהקצאות קרקע לתעשייה של משרד הכלכלה וביצוע תהליכי רי-פייננס לרשויות המקומיות בשיתוף משרד הפנים.

בנוסף –

 • בחינת כדאיות פרויקטים, חוו”ד והמלצות.
 • ניתוחים דמוגרפיים והכנת תחזיות בהתאם.
 • הכנת תוכניות עסקיות להקמה ותפעול גופיים.
 • ניתוח תב”ע.
 • חוו”ד כלכליות לפרויקטים קיימים/בהקמה.
 • חוו”ד חייבי ארנונה.
Scroll Up