פעילויות הקבוצה

שירותי ציות – compliance services

תפקיד מרכזי של המחלקה המשפטית מתן מענה וייעוץ בנושאי הציות השונים .
היום ,יותר  מבעבר ,על  קצין הציות בתאגיד להיות מומחה, בעל ידע רחב והבנה מעמיקה בעולמות המשפט וניהול הסיכונים .עליו לגלות בקיאות מקיפה בהוראות החוק הרלוונטיות .
בעשור האחרון, עם התרחבות הסביבה הרגולטורית בארץ ובעולם, גברה המודעות לסיכוני הציות ואיתם גם ההכרה בחשיבותם של קציני הציות האמונים על הסביבה הרגולטורית של כל עסק ביחס לסיכוניו הרגולטורים. סיכון ציות מוגדר כסיכון לסנקציות משפטיות או רגולטוריות, הפסד פיננסי או פגיעה במוניטין, אשר חברה עלולה לספוג כתוצאה מאי ציות להוראות הדין. ההשלכות של אי ציות יכולות לגרור סנקציה של תשלום של קנסות כבדים.
המחלקה שלנו נותנת ייעוץ ומענה בנושאים כגון חוק איסור הלבנת הון והצווים הנלווים לו ,חוק המאבק בטרור ,חוק הפיקוח על  נותני שירותים פיננסיים ועוד ,כולל שירות  תרגום מדיניות ציות תאגידית ייחודית לארגון, הכוללת גיבוש וכתיבת נהלים ברורים ,הדרכה והטמעה של שגרות עבודה בקרב מנהלי ועובדי הארגון וכן בקרה ופיקוח שוטפים  על יישום המדיניות ,כל זאת על מנת להימנע מהפרת הוראות המחוקק באופן העלול לגרור אחריו עיצומים כספיים גבוהים.
בפועל, תפקידו של קצין הציות הוא לפקח על תפקודם השוטף של עובדי הארגון, על ציות הארגון להוראות החוק ולהוראות הרשויות המפקחות, בנוסף, אמון קצין הציות על גיבוש מדיניות הציות ועל הטמעת נהלים וקוד אתי של הארגון ועובדיו. מינוי של קצין ציות לארגון מביא להקטנה משמעותית של ההסתברות להפרה של חוקים והוראות כי הארגון, מביא לגילוי מוקדם של הפרות חוקים והוראות, מצמצם את חשיפת הארגון ומנהליו לתביעות, לרבות בגין הפרות של חובות הזהירות והאמונים המוטלות על נושאי משרה. ייחודו של קצין הציות הוא בכך שתפקידו נסוב כולו סביב מניעת נזקים מראש לארגון, בשונה לדוגמא ממבקר פנימי שעיקר עבודתו היא ביקורת לאחר מעשה, או בשונה מיועץ משפטי אשר מתעסק במגוון רחב מדי של נושאים משפטיים מבלי להתמקד ברגולציה המחמירה כמתואר להלן, שאי אכיפתה עי הארגון (מראש ובצורה יסודית) עשויה כאמור לפגוע אנושות בחברה.
דהפקטו, קציני ציות מסייעים בעיקר לתאגידים / לבנקים / לנותני שירותים פיננסיים (נשפים) / לנותני שירותי מטבע (נשמים) / לחברות וסוכני ביטוח / לנותני שירות בנכס עסקי (רוח ועוד), ליישם את דרישות חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור, ומסייעים בדיווח לרשויות הרלוונטיות (המפקח על שוק ההון / המפקח על הבנקים/ המפקח על הביטוח / רשות שוק ההון / רשויות המס וכיוצב).

‏‏‏משרדנו מציע להעניק לארגון שלך, באמצעות צוות ציות מיומן המורכב מעוד, רוח, יועצים פיננסיים יוצאי בנקים גדולים, כולם בעלי ניסיון בתחום הציות בפרט והבנקאות בכלל, שירותי ציות התפורים למידות הארגון. בין יתר השירותים ניתן למנות:

  1. מיפוי ראשוני של החוקים וההוראות להן כפוף הארגון.
  2. מיפוי הסיכונים להם חשוף הארגון באיקיומם של התקנות הרגולטוריות. למשלסוגי עיצום כספי החלים על גופים מוסדיים ובנקים שנמצאים תחת הפיקוח של הרשות לניירות ערך.
  3. עריכת תכנית ציות ואכיפה פנימית אפקטיבית ונוחה ליישום, לרבות מדיניות הולמת.
  4. ניהול הציות (חוקים, הוראות, סיכונים, נהלים) תחת מערכת מידע ניהולית וממוחשבת.
  5. בקרת ציות תקופתית של מחלקות הארגון.

ייעוץ לנותני שרותים פיננסיים על גווניהם

היועצים מטעמנו מתמחים כ15 שנה, בין היתר, בתחום חוק איסור הלבנת הון, והצווים שיצאו מכוחו.
החוקים והצווים הנל חלים על גופים פיננסיים מפוקחים/נותני שירותים עסקיים ולמעשה קובעים רגולציה ויישום של תהליכי עבודה שונים כל זאת על מנת למזער את סיכוני הלבנת ההון הנשקפים במסגרת הפעילות העסקית השוטפת של אותם גורמים מוסדרים.
ליועצים ניסיון רב בייצוג נותני שירותים פיננסיים, החל מתהליך בקשת הרישיון, ליווי הנשפ לאורך חיי העסק, טיפול בהליכים מנהליים של וועדות עיצומים וובמקרה הצורך אף ייצוג הנשפ ונושאי המשרה בו בהליכים פליליים.
ניהול הליכים שונים מול תאגידים בנקאיים הן במסגרת של תביעות משפטיות והן במסגרת ליווי שוטף אל מול המוסדות הבנקאיים על מנת לסייע ליצור בין הנשפ למוסד הבנקאי יחסי עבודה יעילים תוך שמירה על אמון, שקיפות ושתפ מרביים בין הבנק לנשפ על מנת לצמצם ככל הניתן חשיפה מפני סיכוני הלבנת הון.
ליועצים בקיאות וניסיון בהליכים השונים החלים על נותני שירותים פיננסים מוסדרים בהתאם לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשעו –2016  ולרבות הליכי רישוי, עדכון נושאי משרה, עדכון בעלי שליטה, היבטים צרכניים ועוד.
במסגרת השירות המוצע בעת מינוי קצין הציות ואחראי חובות התאגיד בנשפ מטעמנו, נוודא כי הגורם המעניק את שירותי הליווי השוטף בתחום הציות יקבל סמכות ובכירות מטעם הנשפ ביחס לאישור ו/או אי אישור של פעולות עסקיות שוטפות שונות המתנהלות במסגרת פעילות הנשפ ובמסגרת זו יוכל לקבל סמכויות של דירקטור בנשפ ככל הנדרש, ואף יוכל לזמן ישיבות דירקטוריון במקרה הצורך.
בין היתר השרות היועץ המוצמד ללקוח מעביר הדרכות מקיפות לנשפ ולעובדיהם בשלל תחומי הרגולציה הרלוונטית לפעילות העסקית של הנשפ.
ליווי שוטף של נשפ בתחום הציות שירות זה ניתן בדרך של הצבת גורם מטעמנו בעסקו של הנשפ בהתאם להיקף שעות עבודה מוסכם ומותאם לצרכיו הספציפיים של הלקוח ולאור המלצתנו לאחר למידת העסק, ולאור פעילותו העסקית. השירות מוענק באמצעות רוח/עוד המשמש כיועץ חיצוני ואף כאחראי חובות תאגיד (קצין ציות) בנשפ מסוגים שונים.

Scroll Up