פעילויות הקבוצה

שירותי ציות – compliance services
בעשור האחרון, עם התרחבות הסביבה הרגולטורית בארץ ובעולם, גברה המודעות לסיכוני הציות ואיתם גם ההכרה בחשיבותם של קציני הציות האמונים על הסביבה הרגולטורית של כל עסק ביחס לסיכוניו הרגולטורים. סיכון ציות מוגדר כסיכון לסנקציות משפטיות או רגולטוריות, הפסד פיננסי או פגיעה במוניטין, אשר חברה עלולה לספוג כתוצאה מאי ציות להוראות הדין. ההשלכות של אי ציות יכולות לגרור סנקציה של תשלום של קנסות כבדים. בפועל, תפקידו של קצין הציות הוא לפקח על תפקודם השוטף של עובדי הארגון, על ציות הארגון להוראות החוק ולהוראות הרשויות המפקחות, בנוסף, אמון קצין הציות על גיבוש מדיניות הציות ועל הטמעת נהלים וקוד אתי של הארגון ועובדיו. מינוי של קצין ציות לארגון מביא להקטנה משמעותית של ההסתברות להפרה של חוקים והוראות כ”י הארגון, מביא לגילוי מוקדם של הפרות חוקים והוראות, מצמצם את חשיפת הארגון ומנהליו לתביעות, לרבות בגין הפרות של חובות הזהירות והאמונים המוטלות על נושאי משרה. ייחודו של קצין הציות הוא בכך שתפקידו נסוב כולו סביב מניעת נזקים מראש לארגון, בשונה לדוגמא ממבקר פנימי שעיקר עבודתו היא ביקורת לאחר מעשה, או בשונה מיועץ משפטי אשר מתעסק במגוון רחב מדי של נושאים משפטיים מבלי להתמקד ברגולציה המחמירה כמתואר להלן, שאי אכיפתה ע”י הארגון (מראש ובצורה יסודית) עשויה כאמור לפגוע אנושות בחברה. דה-פקטו, קציני ציות מסייעים בעיקר לתאגידים / לבנקים / לנותני שירותים פיננסיים (נש”פים) / לנותני שירותי מטבע (נשמ”ים) / לחברות וסוכני ביטוח / לנותני שירות בנכס עסקי (רו”ח ועו”ד), ליישם את דרישות חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור, ומסייעים בדיווח לרשויות הרלוונטיות (המפקח על שוק ההון / המפקח על הבנקים/ המפקח על הביטוח / רשות שוק ההון / רשויות המס וכיוצ”ב).

משרדנו מציע להעניק לארגון שלך, באמצעות צוות ציות מיומן המורכב מעו”ד, רו”ח, יועצים פיננסיים יוצאי בנקים גדולים, כולם בעלי ניסיון בתחום הציות בפרט והבנקאות בכלל, שירותי ציות התפורים למידות הארגון. בין יתר השירותים ניתן למנות:

  1. מיפוי ראשוני של החוקים וההוראות להן כפוף הארגון.
  2. מיפוי הסיכונים להם חשוף הארגון באי-קיומם של התקנות הרגולטוריות. למשל: סוגי עיצום כספי החלים על גופים מוסדיים ובנקים שנמצאים תחת הפיקוח של הרשות לניירות ערך.
  3. עריכת תכנית ציות ואכיפה פנימית אפקטיבית ונוחה ליישום, לרבות מדיניות הולמת.
  4. ניהול הציות (חוקים, הוראות, סיכונים, נהלים) תחת מערכת מידע ניהולית וממוחשבת.
  5. בקרת ציות תקופתית של מחלקות הארגון.
Scroll Up