פעילויות הקבוצה

מחלקה מוסדית – עריכה/עדכון תחשיבים וחוקי עזר עירוניים

שלבי הכנת התחשיב מתחלק לשני שלבים עיקריים :

 1. חלק כלכלי – עריכת תחשיב כלכלי
 2. חלק משפטי – הכנת מעטפת משפטית

  הליך אישור חוקי העזר לעיל על שלביו השונים מחייבים הכרות מעמיקה עם כל הגורמים וכן ניסיון רב בהכנת תחשיבים בשיתוף עם גורמי הנדסה והגזברות.

  להלן פירוט שלבי אישור חוקי העזר על פי השלבים לעיל:

 1. עריכת תחשיב כלכלי
החלק הכלכלי הינו הכנת תחשיב באופן שיתאים למצבה הנוכחי והעתידי של הרשות וכן יכסה את העלויות הצפויות בהקמת התשתיות או בביצוע השירות לתושב והינו כולל את השלבים הבאים
  • ניתוח עלויות: ניתוח העליות הנדרשות לכיסוי הוצאות הרשות בכל חוקי עזר ע"י בחינת כתבי כמויות בפרויקטים שנערכו ברשות ומחירונים מקובלים ובשיתוף גזבר ומהנדס הרשות.
  • ניתוח השטחים המחויבים: ניתוח תוכניות בניין העיר (תב"ע) של הרשות, נתוני הארנונה, ונתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשם הבנת צפי הבניה ברשות ופוטנציאל הגביה.
  • עריכת התחשיב: עריכת תחשיב לאישור משרד הפנים אשר יכלול את כלל העלויות בהתאם לשיטת התחשיב וצפי הגביה.
  • אישור התעריפים עם המחלקות המקצועיות: אישור התעריפים והנתונים הרלוונטיים עם גזבר ומהנדס הרשות.
  • ביצוע פגישות הסבר עם הנהלת הרשות.
  • הכנת חוו"ד מקצועית – הכנת טיוטת חוו"ד מקצועית להגשה לחברת ג'יגה.
  • אישור תעריפים בג'יגה – חברתנו תאשר את התחשיבים בחברת גיג'ה, נציגת משרד הפנים לבדיקת תחשיבי היטלי הפיתוח, למשרדנו ניסיון רב עם החברה הכולל אישור עשרות תחשיבים להיטלי פיתוח.
 1. החלק המשפטי
 • אישור משרד הפנים- לאחר הבדיקה של חב' ג'יגה, עוברים התחשיבים לאישור סופי של משרד הפנים.
 • אישור החוק במליאת המועצה- לאחר קבלת האישור מחברת ג'יגה, על הרשות לאשר את החוק במליאת המועצה.
 • מסמכים נוספים- לאחר אישור תחשיב ההיטל/האגרה הן בחברת ג'יגה והן במליאת הרשות ולשם אישור הנוסח המשפטי ופרסמו חוק העזר (או התוספת) ברשומות – יש לצרף גם את המסמכים הבאים עבור משרד הפנים:
  • אישור היועץ המשפטי של הרשויות המקומיות לבדיקת תקינות נוסח החוק.
  • שני העתקים של חוק העזר חתומים ע"י ראש הרשות החתימה מקורית.
  • פרוטוקול מועצת הרשות שהחוק אושר ע"י מליאת המועצה. רצוי להעביר רק את העמודים מפרוטוקול ישיבת מועצת הרשות שבה הוחלט על אשור חוקי עזר, שהם רלוונטיים לחוק העזר שהוגש, מומלץ שלא להעביר את הפרוטוקול כולו.
  • דברי הסבר לחוק העזר (מופיע גם בתחשיב).
 • אופן ההגשה – כל החומר המפרט לעיל יחד עם המסמכים הנלווים יש לשלוח אל ממשרד הפנים כיום יש צורך להעביר את החומר בצורה מכוונות.
חוק עזר שהוחזר לרשות מקומית לצורך תיקון או השלמה, אם הרשות המקומית לא הגיבה במשך שנה ומעלה, חוק העזר יימחק ממאגר חוקי העזר הנמצאים בטיפול המשרד. כדי לחדש את הטיפול יהיה צורך להגישו שוב מחדש.

This post is also available in %s.